Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

Kim jesteśmy ?

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
26-600 Radom ul. Witosa 96
tel. 48 384 77 73
liczba członków: 45 osób
nr KRS: 0000200933

Czym się zajmujemy ?

1. Prowadzimy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. W Schronisku przeznaczonym na 300 miejsc stale przebywa równocześnie nie mniej niż 600 podopiecznych.
2. Zapewniamy opiekę i pomoc weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz pozbawionym opieki na skutek innych zdarzeń losowych - około 1000 przypadków rocznie.
3. Aktywne poszukujemy nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Mamy corocznie kilkaset uwieńczonych powodzeniem adopcji.
4. Współpracujemy ze Strażą Miejską i Policją w zakresie obsługi incydentów związanych ze zwierzętami.
5. Współpracujemy ze społecznymi opiekunami bezdomnych zwierząt - udzielamy im wsparcia w zakresie leczenia oraz sterylizacji ich podopiecznych.
6. Prowadzimy działania edukacyjne w szkołach oraz w czasie odwiedzin zorganizowanych grup szkolnych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
7. Reprezentujemy zwierzęta oraz bronimy ich praw w trakcie postępowań prowadzonych przez organy Policji, Prokuratury i sądownictwa.

Jak wydatkujemy 1 % podatku ?

1. Współfinansujemy utrzymanie, bieżącą działalność, wyposażenie oraz remonty należącego do Gminy Miasta Radom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przyjmując jako zasadę finansowanie co najmniej 10% podstawowych wydatków, w praktyce znacząco przekraczamy tę wartość, nie dopuszczając do spadku dobrostanu podopiecznych schroniska poniżej możliwego do zaakceptowania poziomu. Jednocześnie finansujemy w 100% te koszty prowadzenia schroniska, które nie zostały objęte finansowaniem z budżetu miasta na podstawie warunków przetargu na jego prowadzenie.
2. Wyjąwszy darowizny, z odpisów 1% podatku finansujemy praktycznie w 100% wszystkie pozostałe działania, wyżej wymienione w punktach od 2 do 7.

Sunday the 16th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami